Privacybeleid

Restaurant Fong Wah is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we uitleg over welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel en hoe wij uw gegevens beveiligen.

Contactgegevens:


Fong Wah

Rijksweg Noord 85

6131 CK  Sittard

+31 (0)46-4521683

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fong Wah verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Overige gegevens die wij verwerken:

 • IP-adres;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij onbedoeld zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem contact met ons op dan verwijderen wij deze informatie.

Fong Wah verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Om uw reservering te verwerken.
 • Om te reageren op uw berichten.
 • Om uw bestelling te verwerken.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Fong Wah kan uw gedrag op de website analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers.
 • Fong Wah verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fong Wah neemt in geen geval op basis van geautomatiseerde verwerkingen beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fong Wah bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit kan door uw verzoek per post naar Fong Wah te sturen.

Indien er een wettelijk vastgelegde minimale bewaartermijn van toepassing is, kunnen uw gegevens pas na de vastgestelde termijn verwijderd worden.

De minimale bewaartermijn van debiteuren- en crediteuren administratie is 7 jaar, op grond van de Wet op de Rijksbelastingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fong Wah deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Deze partijen hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht te kunnen uitvoeren.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Fong Wah blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fong Wah gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Fong Wah gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Analytische cookies verwerken gegevens over het gebruik van de website altijd anoniem.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich op elk moment afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Let op: Wanneer u cookies uitschakelt kunt u nog wel de website bekijken, maar het is mogelijk dat bepaalde content niet weergegeven wordt.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wanneer u dit doet gaan alle voorkeursinstellingen verloren. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fong Wah.

Ook heeft u recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, evenals een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens naar ons sturen in een brief naar ons postadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Fong Wah wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fong Wah neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw gegevens zijn beschermd door moderne online veiligheidssystemen. Het versturen van uw gegevens gebeurt gecodeerd via een beveiligde verbinding.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Fong Wah kan deze privacyverklaring wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig de website, daar is altijd de meest recente versie te vinden.

Privacyverklaring mei 2019